1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Francis Photography.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Francis Photography worden aangepast.

4. De privacyverklaring van Francis Photography is van toepassing.

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Francis Photography is vrij haar fotografische kennis en inzicht in de fotoshoots toe te passen.

2. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Francis Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De fotoshoot is pas compleet nadat Francis Photography deze selectie heeft gemaakt. Francis Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Francis Photography niet geschikt zijn om te tonen.

3. Binnen 14 werkdagen na uw fotoshoot zullen uw foto’s op een afgeschermde webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u foto’s kunt kiezen om te bestelling compleet te maken. Het is niet mogelijk om deze contactfoto’s op verzoek verder te laten bewerken – het gaat hier om de uiteindelijke foto’s die naar inzicht van de fotograaf zijn bewerkt. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw foto’s uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

4. Francis Photography laat de fotoreportage 30 dagen op een afgeschermde webpagina staan zodat u voldoende tijd heeft om een keuze te maken, daarna zal de fotoreportage offline worden gehaald.

3. Boekingen

1. Een fotoshoot boeken kan: via het boekingsformulier op de site, per WhatsApp, per e-mail of per telefoon.

2. De genoemde prijzen zijn incl. BTW en incl. 15 km reiskosten in totaal. Buiten een straal van 15 km vanaf postcode 3994 PH bereken ik € 0,35 p/km (retour).

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Francis Photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Nadat u uw boeking heeft gereserveerd dient u de factuur vooraf te betalen. De reservering is pas definitief zodra de factuur is betaald.

5. Het boeken van een fotoshoot is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt er 25% van het totale bedrag in rekening gebracht. In het geval dat Francis Photography niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de factuur.

6. Het weer is een instabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Bij regenvoorspellingen biedt Francis Photography aan om de fotoshoot kosteloos te verplaatsen naar een andere dag. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Francis Photography toch te laten komen en de fotoshoot gaat niet door dan betaalt u de kosten die Francis Photography heeft moeten maken.

7. Uw fotoshoot en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

8. Op zaterdag hanteer ik een weekendtarief van €45,- per fotoshoot.

4. Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met €7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4. De levertijd van fotoalbums kan verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

5. Uw fotoshoot en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Kadobonnen

1. U kunt bij Francis Photography een kadobon kopen. Het gewenste bedrag kan door uzelf gekozen worden.

2. De kadobon kan niet retour worden genomen en kan niet worden ingewisseld voor geld.

3. U mag een kadobon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

4. Een kadobon is 1 jaar geldig na afgifte door Francis Photography.

5. U kunt de kadobon besteden aan een fotoshoot.

6. De waarde van de kadobon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

7. Een kadobon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de kadobon.

8. Heeft u meer dan 1 kadobon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoreportages blijven altijd in het bezit van Francis Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

2. Op alle foto’s van Francis Photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande toestemming van Francis Photography.

3. Francis Photography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Francis Photography is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

4. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Francis Photography wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Francis Photography. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Francis Photography” of “Foto: www.francis.photo”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

6. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Francis Photography nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Francis Photography dan ook.

7. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Francis Photography. Bij inbreuk komt Francis Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Francis Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

8. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Francis Photography is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien betreffende de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Francis Photography, hebben bedoeld.

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

4. Indien door Francis Photography toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Francis Photography

Heidetuin 114, 3994 PH Houten
KvK 30214949 | BTW NL 816202953B01